Seite wählen

IP Adresi Suçlunun Tespiti İçin Yeterli midir? Kulaçoğlu Hukuk Bürosu

Bağımsız bölümlerden oluşan programlarda veya devre araları içeren spor programları ve benzer yapıdaki olay ve gösteri programlarında, reklam ve tele-alışveriş yayınları bölüm veya devre aralarına yerleştirilir. (3) İkinci fıkrada belirtilen orana, program desteklemesi ve yayıncının kendi programlarının tanıtımlarına ayrılan süre ile ürün yerleştirme dâhil değildir. Program tanıtımlarının oranı, bir saat başından bir sonraki saat başına kadarki yayın içinde yüzde beşi aşamaz. (2) Tele-alışveriş yayınları hariç her türlü reklam yayınlarının oranı, bir saat başından bir sonraki saat başına kadarki yayın içinde yüzde yirmiyi aşamaz. (1) Televizyon ve radyo yayın hizmetlerinde reklamlar ile tele-alışveriş, sesli ve/veya görüntülü bir uyarıyla açıkça fark edilebilecek ve program hizmetinin diğer unsurlarından kolaylıkla ayırt edilebilecek biçimde düzenlenir. (7) Genel beslenme diyetlerinde aşırı tüketimi tavsiye edilmeyen gıda ve maddeler içeren yiyecek ve içeceklerin ticarî iletişimine, çocuk programlarıyla birlikte veya bu programların içinde yer verilemez. (4) Haber bülteni ve haber programlarını düzenli olarak sunan kişilerin görüntü veya seslerine ticarî iletişimlerde yer verilemez. (1) Ticarî iletişim, yayın hizmetinin diğer unsurlarından görsel ve işitsel olarak kolayca ayırt edilebilir olmak zorundadır.

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Tüm sürelerin çeşitli adliyelere vemahkemelere göre nasıl bir dağılım gösterdiği Tablo 6.3’te verilmiştir. Tahminedilebileceği gibi, ortalama olarak, en uzun süre ağır ceza davalarına ilişkisibulunmakta, bunları asliye ve sulh ceza izlemektedir. Gün olarak belirtecekolursak, bu ortalamalar sırasıyla 522, 403 ve 232 gündür. Sultanahmet hariçbütün ilçelerin ortalamalarında bu sıranın geçerli olduğu gözlemlenmektedir. 21Tablo 6.3’teki süreler incelendiğinde, ilçelerin adliyeleri arasında da önemlifarklılıklar bulunduğu anlaşılmaktadır. Daha önce birkaç kez belirttiğimiz gibi, buaraştırmanın temel amacı ceza yargılama sürecini izlemek ve bu süreçtekiaksaklık ve tıkanıklıkları ortaya çıkarmaktı. Bu nedenle, suçlularınınözellikleri hakkında kapsamlı bir veri toplama işlemine girişilmedi. Gerçekten,böyle bir çalışma, başlı başına kriminolojik araştırmanın konusu olurdu.Nitekim, gerek başka ülkelerde, gerek Türkiye’de bu tür çeşitli araştırmalarbulunmaktadır.

  • Uyuşturucu madde kullanan veya bu maddenin ticaretini yapan kimseler hakkında etkin pişmanlık hükümleri uygulanabilir.
  • Yazışmalarda, gerekligüvenlik önlemleri alınmak suretiyle, faks ve elektronik postadanyararlanılmalıdır.
  • (3) Medya hizmet sağlayıcıları, her takvim ayı içinde elde ettikleri ticari iletişim gelirlerini, takip eden ayın son gününe kadar şekil ve içeriğiyle verilme usul ve esasları Üst Kurul tarafından belirlenen beyanname ile beyan ederler.

İnternet servis sağlayıcılarıyla yapılan hizmet sözleşmeleri ile yönlendiriciye atanan IP’ler hizmet sözleşmesi tarafının ismi ile kayıt altına alınmaktadır. Bu durumda bu IP’lerden yapılan her işlemin, o şahıs tarafından yapıldığı kabul edilmekteyse de, esasen yasal olmayan yollarla, yönlendirici üzerinden suç işleyen kişilerin olabileceği muhakkaktır. Dinamik IP adresinde, aynı IP adresinin farklı zamanlarda farklı cihazlar tarafından kullanılması söz konusu olabilmektedir. Aynı zamanda bir cihaz tarafından farklı zamanlarda farklı IP adreslerinin kullanılma sonucu da ortaya çıkabilir. Yani, yönlendiriciyi, örneğin modemi, her açıp kapama sonrasında atanan IP adresi değişmektedir. Bu durum, suçlunun tespit edilmesi noktasında büyük bir zorluk oluşturmaktadır. TürkYargıtayı’nın çok geniş bir kadro ile çalıştığını ve davaların % 90’ını bir yıliçinde sonuçlandırdığını yukarıda belirtmiştik. Ancak görülüyor ki, bu kadrobile yılda 150,000’lere dayanmak üzere olan dava sayısı için yeterliolamamaktadır. Bizim bulgularımızla, temyiz davasının açılması ile kesin hükümarasında geçen sürenin ortalaması 239 gündür. Bu sekiz aylık ortalama süre ise,tüm ceza yargılaması sürecinde en uzun aşamalardan biri olmaktadır. Bu durumda,gerek iş yükünü azaltmak, gerek iç düzenlemelerde değişiklik yaparak süratiartırmak üzere gerekli tedbirler alınmalıdır. Davalarınyarısı 6 ayın (238 gün), % 15’i ise 3 ayın altında kesin hükme bağlanmaktadır.Türkiye genelinde bir yıl içinde hüküm oranının % 65 olduğunu yukarıdagörmüştük.

Bunun yanı sıra savcılık KYOK kararı alırsa kovuşturmaya yer olmadığına dair karar alınmış olacağından dava dosyası kapanır. Sacılar şikâyete tabi suçlarda şikâyetin ardından re’sen soruşturulan suçlarda ise olayı haber aldıkları andan itibaren soruşturma başlatır. Savcılık makamı soruşturma aşamasında şüpheli ya da sanık hakkında aleyhte ve lehte olan tüm delilleri toplar. Ceza davalarında maddi ve manevi tazminat talebi oluşturulamamaktadır. Savcılığın hazırlamış olduğu bu iddianame uyuşmazlığın sınırlarını da belirleme özelliğine sahiptir. Ceza yargılamasının yapılmasının nedeni bir fiilin suç teşkil edip etmediğinin ortaya konulmasıdır. Fiil suç teşkil ettiğinde de kanunda ön görülen cezalar bu fiili işleyen kişi ya da kişilere uygulanır. Ceza zamanaşımı süresi ise ceza davasının kesinleşmesi ile başlar ve belli bir süre geçmesine rağmen hüküm infaz edilmediğinde geçerli olur. Ceza zamanaşımı süresi aşıldığında infaz işlemi gerçekleştirilememektedir.

Asliye Ceza Mahkemeleri, Türkiye’de hukuki süreçlerin bir parçası olarak suç işlenmesi durumunda devreye giren mahkemelerdir. Bu mahkemeler, genellikle ilçe düzeyinde bulunmakta olup, adaletin daha etkili bir şekilde sağlanması amacıyla kurulmuştur. Asliye Ceza Mahkemeleri’nin kuruluşu ve görevleri, Türk Ceza Muhakemeleri Kanunu ve diğer ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde belirlenmiştir. Asliye ceza mahkemesi nedir sorusu biraz kapsamlı ve muğlak bir açıklamaya sahip olsa da asliye ceza mahkemelerini diğer ceza mahkemelerinden ayıran belirli unsurlar olabilmektedir. Bunlardan biri olan en az kaç yıl ceza verilebilir konusu, asliye ceza mahkemelerinin işleyişini de belirleyebilmektedir. Asliye ceza mahkemeleri, hukuk sistemimizin temel unsurlarından biri olarak faaliyet göstermektedir. Genel düzeyde özel olarak faaliyet gösteren ceza mahkemelerinin görevli olmadığı bütün konularda asliye ceza mahkemeleri görevlendirilebilmektedir. Asliye ceza mahkemelerinde 10 yıl ya da daha az süreli olan cezalar görülebilmektedir. Bu sürenin üst sınırında ise artık ilgili mahkeme ve dava süreci ağır ceza mahkemelerine taşınır ve süreç ağır cezada devam edebilir. Asliye ceza mahkemesi nedir denildiğinde bu mahkemelerce verilen cezanın süresi belirleyici olabilmektedir. Verilen ceza süresi ile ilgili olarak da asgari ve azami olarak süreç sonunda ceza istemi gerçekleşebilmektedir. Asliye ceza mahkemesi en az kaç yıl ceza verir sorusu aslında asliye ceza mahkemelerinin tanımının ya da görev sınırlandırılmasını belirleyen konulardan biri olarak ele alınabilmektedir.

(4) Başkan, Üst Kurula ilişkin olmayan görev ve yetkilerinden bir bölümünü, sınırlarını açıkça belirlemek ve yazılı olmak kaydıyla, alt kademelere devredebilir. F) Üst Kurulun faaliyet gösterdiği alanda strateji, politikalar ve ilgili mevzuat ile Üst Kurul ve personelin performans ölçütleri hakkında çalışma ve değerlendirme yapmak. D) Üst Kurul ile hizmet birimlerinin uyumlu, verimli, disiplinli ve düzenli bir biçimde çalışmasının en üst düzeyde organizasyonu ve koordinasyonunu sağlamak, hizmet birimleri arasında çıkabilecek görev ve yetki sorunlarını çözmek. (1) Seçimlerle ilgili olarak seçim dönemlerinde yapılan yayınlara ilişkin usul ve esaslar Yüksek Seçim Kurulu tarafından düzenlenir. (2) Platform ve yayın hizmeti iletimi yapan altyapı işletmecileri, iletimini yapacakları yayın hizmetlerini Üst Kurula bildirmek zorundadır. (9) Frekans planlarının uygulanmasına, karasal sayısal yayına geçiş ve sıralama ihalesine ilişkin usul ve esaslar Üst Kurul tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. E) Gerçek kişiler için eşler ile üçüncü derece dâhil olmak üzere üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımlara ait hisseler de aynı kişiye aitmiş gibi değerlendirilir. (2) Münhasır yayın hakkına konu olaylara erişim hakkı talep eden diğer televizyon yayıncılarına, kısa gösterimleri serbest bir biçimde seçme hakkı tanınır. (6) Bu madde kapsamında yapılan yayınlar için herhangi bir bedel ödenmez. (2) Desteklenen programlarda, destek verene veya üçüncü bir kişiye ait mal ve hizmetlere atıfta bulunulamaz ve bunların alınması, satılması ve kiralanması teşvik edilemez. (8) Dinî tören yayını içine hiçbir şekilde reklam ve tele-alışveriş yayını yerleştirilemez. (6) Reklam ve tele-alışveriş yayınları, programların arasına veya programın bütünlüğü, değeri ve hak sahiplerinin hakları zedelenmeyecek biçimde bir program içine yerleştirilebilir.

Nitekim, bizim incelediğimiz dosyalar içinde, sanığınbirinci suçunun 3167 sayılı Kanun’a aykırı davranış olarak saptandığı davalarınoranı % 28.5’tur.Bir başka deyişle, tüm ceza davalarının genelinde % 15’i,İstanbul’da ise % 29’u tek bir “suç”a ilişkindir. Öneriler kısmında dadeğinileceği gibi, tek bir kanunla ilgili davaların mahkemeleri bu denli meşguletmesi, bu konuda mutlaka bir şeyler yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Kaldı ki,söz konusu olan ekonomik bir suç olduğu için, düzenleme de daha rahatyapılabilir. (5) Kullanılamaz hale gelen veya ihtiyaç fazlası ev eşyasını bunların toplanmasına ilişkin olarak belirlenen günün dışında sokağa veya kamuya ait sair bir yere bırakan kişiye elli Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bu eşyanın toplanması hususunda belediye tarafından belirli aralıklarla yılda üç günden az olmamak üzere belirlenen günler önceden uygun araçlarla ilân olunur. (4) İnşaat atık ve artıklarını bunların toplanmasına veya depolanmasına özgü yerler dışına atan kişiye, yüz Türk Lirasından üçbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. İnşaat faaliyetinin bir tüzel kişi adına yürütülmesi halinde bu tüzel kişi hakkında verilecek idarî para cezasının üst sınırı beşbin Türk Lirasıdır. Bu atık ve artıkların kaldırılmasına ilişkin masraf da ayrıca kişiden tahsil edilir. (3) Özel hukuk kişilerine ait olan ve herkesin girebileceği binaların kapalı alanlarında, tütün mamullerinin tüketilemeyeceğini belirtir açık bir işarete yer verilmesine rağmen, bu yasağa aykırı hareket eden kişiye, elli Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bu ceza, şikâyet üzerine en yakın kolluk birimi yetkililerince verilir. (1) Kumar oynayan kişiye, bin Türk Lirası idarî para cezası verilir. Ayrıca, kumardan elde edilen gelire elkonularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilir.

Bu içeriğe ulaşmak için lütfen „kabul et ve devam et“ seçeneğine tıklayın. Veri günlüğü internet sitemizin sizin için daha kullanışlı hale getirilebilmesi amacıyla istatistiki bilgi sağlamak için kullanılmakta olup, takiben derhal silinir. İnternet tarayıcılarındaki çerez ayarları hakkında daha detaylı bilgi için aşağıda belirtilen linkleri inceleyebilirsiniz. Kulaçoğlu Hukuk Bürosu olarak internet sitemizi kullandığınız süreçte gizliliğinize ve güvenliğinize büyük önem veriyoruz. İnternet sitemiz sizlere mümkün olan en iyi deneyimi sunmak ve ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere sınırlı ölçüde çerez (cookie) kullanılmaktadır. Çerezler, ziyaret edilen internet sitesi tarafından kullanmakta olunan cihazlara, bilgisayarlara internet paribahis sunucuları aracılığıyla depolanan küçük metin dosyalarıdır. Altuntaş Mersin Avukatlık Bürosu, 2011 yılından bu yana Mersin’de hizmet vermektedir. Bireyin duygularının ve endişelerinin var olduğunu doğrulamak önemlidir.

Bu oran İstanbul ceza mahkemeleri için de hemen hemen aynıdır (%66.5). Diğer süreler de, Türkiye ortalamalarına çok yakın olarak bulunmuştur.Bu bulgulara dayanarak, ceza davalarının süreleri açısından İstanbul’un,Türkiye’nin bütününden farklı bulunmadığını söyleyebiliriz. Belirttiğimiz gibi, başka hiçbir suçtanaçılan davaların oranı Çek Kanunu’na yaklaşmamaktadır. İkinci sırada bulunan“kişilere karşı müessir fiiller”in oranı, TCK madde 456 % 5.7 ve TCM madde 459% 5.1 olmak üzere yüzde 11 dolayındadır. Suça ilişkin olarak kolluk kuvvetlerininyaptığı ilk işlem ise doğal olarak suçun nevine göre değişmektedir. Genel birbakışla, sanığın yakalanması, ifadesinin alınması, üstünün aranması ile olaymahallinde tesbit yapılarak tutanak tutulması ilk sıraları almaktadır. Suçların büyük çoğunluğu ilk kez polis (%50) veya savcılık (% 36) tarafından öğrenilmektedir. Araştırmamız İstanbul’ukapsadığından, doğal olarak, jandarmanın öğrendiği suç sayısı yok denebilecekkadar azdır. Suçların üçte ikisine yakın bir kısmı ihbar ve şikâyet yoluylaöğrenilmektedir. Resen öğrenilen suç oranı da üçte bir dolayındadır ve bu oranBatı ülkelerinde rastlananın bir hayli üzerindedir.